• Lorem ipsum

Dit is de website van bestewijnglazen.nl 
Ons vestigingsadres: Fotograaf 4, 6921 RR Duiven
Ons postadres: Fotograaf 4 6921 RR Duiven 

Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel: 52874796
Ons BTW nummer: NL8506.42.279B01

Privacystatement

Bestewijnglazen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bestewijnglazen.nl
Fotograaf 4
6921 RR Duiven

www.bestewijnglazen.nl
[email protected]
+31 8 54 84 20 70

Beste wijnglazen hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens van haar websitebezoekers, klanten en leveranciers. Beste wijnglazen verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Beste wijnglazen draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via [email protected]

Verwerking van persoonsgegevens

Website, e-mail en nieuwsbrief
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres worden gebruikt binnen Google Analytics. Dit ip adres wordt geanonimiseerd.

Hiermee verleent u aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst. U kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op Facebook. Uw facebookprofiel is voor ons zichtbaar indien u aan ons een bericht toezendt.

Bent u klant dan kan het zijn dat u een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe producten/ dienstverlening dan wel aanbiedingen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn.
Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Potentiële klanten
Mocht u nog geen klant bij ons zijn dan kan het toch zijn dat wij contact met u opnemen. Wij nemen hierbij de regelgeving van de AVG, maar ook Telecommunicatie in acht. Als wij een tip van een leverancier of andere klant binnen krijgen om u eens te bellen. Zullen wij aan diegene vragen of u als potentiële klant op de hoogte bent van het feit dat wij u kunnen berichten en hiermee content bent. Het kan ook zijn dat wij op de website van uw bedrijf gegevens vermeld zien staan. Wij zullen indien wij geen toestemming hebben niet vragen naar een specifiek persoon, maar bijvoorbeeld naar de betreffende afdeling die op de website staat vermeld. U zult van ons geen nieuwsbrief of brochure ontvangen indien u hier geen toestemming voor heeft verleend of u een bestaande klant van ons bent.

Dienstverlening
Beste wijnglazen is werkzaam op het gebied van glaswerk. Door een betaling aan Beste wijnglazen te doen verstrekt u als klant uw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
Bestewijnglazen heeft ook contact met leveranciers. Bestewjnglazen heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek werkzaamheden op het gebied van tableware e.d.;
  • het versturen van een nieuwsbrief om u te informeren over nieuwe producten/dienstverlening dan wel aanbiedingen;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met leveranciers;
  • het afhandelen van betalingen;
  • om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Bestewijnglazen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

U dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Bestewijnglazen zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan hierboven beschreven geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
U heeft als websitebezoeker, klant of leverancier het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bestewijnglazen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is bestewijnglazen hieraan gehouden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] . Bestewijnglazen reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
Bestewijnglazen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

Mocht u bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail, facebook of het contactformulier dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien u geen klant of leverancier bij ons bent of wordt of u toestemming heeft gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als uw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij u naar Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zullen uw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. U zult per direct geen nieuwsbrieven of brochures meer ontvangen. Indien u klant of leverancier bent/ was kunnen er andere verplichtingen zijn om (een gedeelte van) de persoonsgegevens te bewaren.

Bestewijnglazen is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.
Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Bestewijnglazen zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails.

Gegevens die u zelf aan bestewijnglazen verstrekt zullen zoveel mogelijk worden geretourneerd aan het einde van de dienstverlening.

Als het gaat om potentiële klanten dan zullen naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon zullen worden verwijderd als de potentiële klant niet geïnteresseerd is of een offerte wordt uitgebracht, maar geen akkoord wordt gegeven. De potentiële klant kan natuurlijk altijd toestemming geven om in het systeem te blijven opgeslagen en bijvoorbeeld een nieuwsbrief en/of brochure te ontvangen.

Als het gaat om potentiële leveranciers, dan zullen bedrijfsnaam, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen bestewijnglazen en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door bestewijnglazen worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Lightspeed
Bestewijnglazen host haar website bij Lightspeed. Handelingen die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Deze hosting wordt door Prodin ICT gemonitord en beveiligd.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website,www.bestewijnglazen.nl / en e-mailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt bestewijnglazen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Bestewijnglazen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Bestewijnglazen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.